Dernek Tüzüğümüz

Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği tüzüğü

Madde 1- Derneğin adı: “Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği”dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE
SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 2- Dernek,
Dünya Esnaf ve Sanatkarlar  Derneği; dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak, esnaf ve sanatkarlık mesleğinin ortaya çıkarttığı ticaretin insanlar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da yakınlaşma ve dostluk duygularının oluşmasına katkı sağladığını, bu itibarla esnaf ve sanatkarlık mesleğinin başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin kalkınması yanında insanların refah düzeyinin yükseltilmesinin itici motoru, temel dinamiği olduğu gerçeğinin bilincindedir.  
Bu temelden hareketle dernek;
Tarihî, kültürel, coğrafi ve sosyal bağlarla birbiri ile ilişkileri olan ülkeler, topluluklar ve kişiler arasında pazar payını arttırarak ekonomik ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamak,
Türkiye’de ve dünya ülkeleri içinde esnaf ve sanatkarlık faaliyetini meslek edinmiş kişileri, kuruluşları bir araya getirerek ortak çalışma alanları oluşturmak,
Ahilik kültürünün yeni nesillere ve dünya ülkelerine tanıtmak ve yaygınlaştırılmak, bu alanda basılı görsel yayınlar yapmak, 
Ticaretin sağlayacağı yakınlaşma ile evrensel barışa ve ülke kalkınmalarına, insani gelişmişliğe katkıda bulunmak,
Coğrafi, sosyal ve kültürel çeşitlilik bağlamında esnaf ve sanatkarlığın insanlığın ortak paydası olmasından hareketle; bölgesel yaşanan göç hareketliliğinin ekonomik ve ticari hayata etkisinin araştırılması birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkısını belirlemek, 
Usta-çırak ilişkilerinin etik ve mesleki normlara uygun bir şekilde eğitim, sanayi ve ticaret iş birliğini uygulamalı olarak uygulamak, bu alanda fırsat eşitliğinin sağlayarak uygulanması ve geliştirilmesi için kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak,
Türkiye’de ve Dünya ülkeleri arasında esnaf ve sanatkarlık alanında dayanışma ve yardımlaşmayı ulusal ve uluslararası düzeyde sağlamak,
Esnaf ve sanatkarlık alanında telifli eserlerin ve unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatkarlığın dünya tarihi mirası sayılmasına yönelik faaliyetleri ortaya çıkartmak, yaşamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını planlamak ve uygulamak,
Bu amaçlara hizmet etmek amacıyla bilginin paylaşımı üst başlığıyla yazılı, görsel ve dijital, internet yayıncılığı ve haber ajanscılığı hizmeti vermek
 Amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere faaliyet alanını ilgilendiren konularda aşağıdaki çalışmaları yapar:

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, esnaf ve sanatkârlar üzerine kent, ülke ve bölgesel network oluşturmak, var olan bilginin ve tecrübenin paylaşımı için bilimsel araştırmalar yapmak, dijital platformlar kurmak, yaptırmak, bunları desteklemek,
 2- Ulusal ve uluslararası düzeyde belli periyotlarla esnaf ve sanatkarları bir araya getirmek, ülkeler arasında çeşitlilik gösteren ekonomi başta olmak üzere, finans, pazarlama ve sosyo kültürel sorunlara ilişkin çözüm yolları geliştirmek, esnaf ve sanatkarları ilgilendiren sektörleri izlemek, izleme sonuçlarını raporlamak ve duyurmak, bilgi transferi, insani tecrübe aktarımı sağlamak,  
3-Binlerce yıllık esnaf ve sanatkarlık birikimi içinde unutulmaya yüz tutmuş olan alanların yaşatılmasını sağlamak, geliştirmek ve yeni nesillere ulaştırmak amacıyla uluslararası ve ulusal kuruluşlar paydaş örgütlenmemeler ile proje geliştirerek, fon oluşturmak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; yabancı dilde yayınlanmış konu ile ilgili yayınların Türkçe ‘ye çevrilmesini ve yayınlanmasını sağlamak; dokümantasyon merkezi oluşturmak,
5- Kongre, konferans, sempozyum, kolokyum ve benzeri bilimsel ve mesleki toplantılar düzenleyerek bilimsel ve mesleki gelişime katkı vermek,
6- Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları kurmak ve işletmek, kurs, seminer, yaz okulu, uzaktan eğitim, bilgisayarlı eğitim gibi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, sertifikalı eğitim programları geliştirmek ve uygulamak, eğitim ve araştırma bursları vermek,
 7- Esnaf ve sanatkarların hukukunun kuram ve uygulamasını geliştirmek üzere hukuk danışmanlığı hizmetleri vermek,
8- Esnaf ve sanatkarın korunması ve gelişmesinde örnek olan, öncülük yapan, katkıda bulunan kişi ve kurumları desteklemek ve ödüllendirmek,
9- Basınla ilişkiler, devletle ilişkiler, halkla ilişkiler ile reklam, tanıtım ve haber ajancılığı çalışmaları yürütmek,
10- Çalışma alanı hakkında her türlü bilgi, belge, kayıt ve yayınları temin etmek, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, bu merkezi araştırmacı ve uygulamacıların kullanımına açmak,
11- Çalışma alanı hakkında basılı ve dijital bülten, dergi, kitap gibi yazılı, görüntülü yayınlar yapmak, bunların satış ve dağıtımını gerçekleştirmek,
12- Çalışma alanı hakkında film, radyo ve televizyon programları üretmek ve yayınlamak,
13- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış ve destek kabul etmek,
14- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
15- Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
16- Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
17- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni ve sınırlı ayni hak tesis etmek,
18- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak, platform kurmak veya kurulu bir federasyona veya platforma katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
19- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
20- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, vakıflardan ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
22- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
23- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
24- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği

Yukarı Öveçler Mah.1315 Cad. Can Apt No:7/1 ANKARA Dernek Kodu 06 141 169 Başkent VD 3220929794
06460 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.